Математички трик помоћу кога се врло лако може погодити коју оцену имате из математике и колико имате година: 

 • Оцену из математике помножите с бројем 2.
 • Добијени резултат саберите с бројем 5.
 • Добијену вредност помножите с бројем 50.
 • Ако сте ове године већ прославили рођендан резултату додајте 1765, а ако нисте додајте 1764.
 • Од крајњег резултата одузмите четвороцифрени број године рођења.

     Прва цифра добијеног броја представља оцену из математике, а последње две цифре представљају ваше године.


Троугао

 

 

 1. Нацртај дужи AB= 5 cm,  BC= 2 cm  CA=  3 cm. Нацртај троугао чије су странице

 

дужи AB, BC, CA.

   2. Нацртај троугао чије су дужине страница    a = 5 cm,  b = 4 cm   и израчунај обим.

 

 

 

 3.  Нацртај троугао чије су све три странице једнаке  a = 6 cm и нацртај га.

4.. Нацртај квадрат странице 5 cm и троугао чије су све  три странице по 5 cm. Чији

 

    обим је дужи и за колико?          

5. Обим једног квадрата је 16 cm. Колики је обим троугла чије су све три странице једнаке страници тог квадрата?

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 1. Нацртај троугао и израчунај обим ако је  a = 4 cm.

 

 

 2.  Нацртај троугао страница   a = 6 cm,  b = 4 cm и израчунај његов обим.

 

 

 3.  Обим једног квадрата је 12 cm. Колики је обим троугла чије су све три странице  једнаке  и имају дужину једнаку страници тог квадрата?

 

 4. Нацртај троугао чије су странице 3cm

 

 5. Нацртај троугао чије су странице а=2cm, b=3cm

 

 6. Обим једнакокраког троугла је 3dm 5cm. Дужина једног његовог крака је 9cm. Одреди дужину основице.

 

 7. Обим једнакостраничног троугла је 369mm. Израчунај дужину странице троугла.

 

 8. Два троугла имају једнаке обиме-24cm. Странице првог троугла су једнаке дужине. Странице другог троугла су различите дужине. Једна је 9cm, друга је за 2cm краћа од прве. Израчунај странице ових троуглова.

9. Ако је обим једнакостраничног троугла 27 cm, колико онда износи дужина једне његове странице?

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Нацр­тај и обе­лежи тро­у­гао АМС и изра­чу­нај његов обим ако знаш да је а= 20 мм,    б= 4цм 4мм, ц = 37 мм.

 

2. Нацр­тај  јед­на­ко­краки  тро­у­гао  ПРС  чија  је  стра­ница а= 19 мм и с=3 цм 6 мм  и  изра­чу­нај  његов обим.

 

3. Нацр­тај јед­на­ко­стра­нични тро­у­гао АДМ чија је стра­ница а=39 мм и изра­чу­нај његов обим.

 

4. Нацр­тај  тро­у­гао  чије  су  стра­нице: а=3 цм,  б=4 цм  ц=5 цм.

 

5. Нацр­тај  јед­на­ко­краки  тро­у­гао  чији  је  обим  118 мм,   а основа  има  дужину  28 мм.

 

6. Који тро­у­гао има већи обим и за колико: јед­на­ко­стра­нични са стра­ни­цом  а= 3цм 9 мм или јед­на­ко­краки чије су стра­нице  а= 28 мм, ц= 43 мм?

 

7. Обим јед­на­ко­стра­нич­ног тро­у­гла је 104 мм, Нацр­тај тај троугао.

 

8. Дат  је  тро­у­гао  АБЦ  са  стра­ни­цама:  а= 48 мм,  б= 36 мм  и  ц= 24 мм    и  тро­у­гао  ДЕФ  чија  је  свака  стра­ница  краћа  за  5 мм  од  стра­ница  прет­ход­ног  троугла.

 

а) Нацр­тај  те  троуглове.

 

б) За  колико  је  обим  првог  тро­у­гла  већи  од  обима дру­гог  троугла?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Нацр­тај  пра­во­у­гли  тро­у­гао чија  је  стра­ница  а = 19 mm, а стра­ница  b = 37 mm. 

 

2. Нацр­тај два јед­на­ко­cтра­нична тро­у­гла чија је зајед­ничка стра­ница  а  =  34 mm.

 

3. Нацр­тај  тупо­у­гли  тро­у­гао  чија  је  основа  35 mm, а  један крак 15 mm.

 

4. Нацр­тај и обе­лежи тро­у­гао АМС и изра­чу­нај његов обим ако знаш да је а= 20 mm,  b= 4cm4mm, c= 37 mm.

 

6. Нацр­тај  јед­на­ко­краки  тро­у­гао PRS  чија  је  стра­ница а= 19 mm и b=3 cm 6 mm  и  изра­чу­нај  његов обим.

 

7. Нацр­тај јед­на­ко­стра­нични тро­у­гао АDМ чија је стра­ница а=39 mm и изра­чу­нај његов обим.

 

8. Нацр­тај  тро­у­гао  чије  су  стра­нице: а=3 cm,  b=4 cm  c=5 cm.

 

9. Нацр­тај  јед­на­ко­краки  тро­у­гао  чији  је  обим  118 mm,   а основа  има  дужину  28mm.

 

10. Који тро­у­гао има већи обим и за колико: јед­на­ко­стра­нични са стра­ни­цом  а= 3cm 9 mm или јед­на­ко­краки чије су стра­нице 

            а= 28 mm, b= 43 mm?

 

11. Обим јед­на­ко­стра­нич­ног тро­у­гла је 102 mm. Нацр­тај тај троугао.

 

12. Дат  је  тро­у­гао  АBC  са  стра­ни­цама:  а= 48 mm,  b= 36 mm  и  c= 24 mm    и  тро­у­гао  DEF  чија  је  свака  стра­ница  краћа 

за  5 mm  од  стра­ница  прет­ход­ног  троугла.

 

а) Нацр­тај  те  троуглове.

 

б) За  колико  је  обим  првог  тро­у­гла  већи  од  обима дру­гог  троугла?

 

 

 

 

 

 


 

 

1.      Реши једначине и провери тачност решења:

      X 7 =  126            X 5 =  160            X 4 =  560  

 

 

2.      Који број увећан 9 пута даје 738? Постави једначину, одреди њено решење, а затим провери тачност решења.

 

3.        Попуни таблицу

 

чинилац

      3

 

       9

  

чинилац

 

        8

 

        6

производ

     114

      248

     828

     468

 

4.      Петоструки непознати број износи 820. Одреди непознати број.

 

 

5.        Производ два броја је 378. Ако је један чинилац највећи једноцифрен број, колики је други чинилац? Постави једначину, реши је и провери тачност  решења.

 


     1.   Реши једначине:

 

           а)   2 ∙ x = 548

 

           б)   y ∙ 4 = 952

 

     2.   Састави и реши једначину у којој је први чинилац 3, а производ 729.

 

     3.   Ако најмањи паран број помножиш непознатим бројем, добићеш број 994. Одреди

 

           непознати број.

 

     4.   Реши једначину:  b ∙ 5 + 180 = 930

 


1.      Израчунај:

а) 16+5∙42=

 

б) 941-3∙302+165=

 

в) 484:4-360:3+154=

 

г) 1 000-723:3+5∙104=

 

2.      Производ бројева 6 и 127 умањи за збир бројева 226 и 143.

 

 

 

3.      За колико је производ бројева 9 и 99 већи од количника бројева 822 и 6?

 


 1. Израчунај вредност израза :

 

 

 

720 : 9 + 419 = _________________________________________

 

360 : 9 + 108 5 = _______________________________________ 

 

425 + 320 : 4 -273 = _____________________________________

 

 

 

 1. Састави израз и израчунај његову вредност:

 

 

 

- разлику  856 : 4   и   67 3 ________________________________   

 

            - збир  935 – 399  и  783 : 9  ________________________________   

 

 

 

 1. Састави израз и израчунај његову вредност :

 

 

 

-          од броја 762 одузми производ бројева 156 и 3

 

-          производ бројева 5 и 178 умањи за 487

 

-          количник бројева 854 и 7 умањи за 98

       -Збир броја 572 и количника бројева 220 и 4.

 

       -Разлику производа бројева 305 и 3 и броја 458.

 

       -Производ збира бројева 124 и 52 и броја 5.

 

 

 

 


1.      Израчунај:

 

 

 

456 + 352 : 8 = ___________________________________________________

 

 

 

186 ∙ 4 + 675 : 5 = _________________________________________________

 

 

 

(534 : 6) ∙ 8 + 146 = _______________________________________________

 

 

 

2  ∙ 476 : 7 – 95 = _________________________________________________

 

 

 

96 ∙ (84 – 684 : 9) = _______________________________________________

      120 + 50 · 2 = 120 + ___ = _________

 

 (120 + 50) · 2 = ____ · 2 = _________

 

 300 + 60 : 3 = 300 + ___ = _________

 

 (300 + 60) : 3 = ____ · 2 = _________

 

 100 – 40 · 2 = 100 – ____ = ________

 

 (100 – 40) · 2 = ____ · 2 = ________

 

 300 – 90 : 3 = 300 – ____ = ________

 

 (300 – 90) : 3 = ____ : 3 = ________

 

 

 

 


1.      Производ  два  броја  је  800.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      један чинилац увећамо 2 пута ;

 

b)      један чинилац смањимо 2 пута ?

 

 

 

2.      Производ  два  броја  је  900.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      оба чиниоца увећамо по 3 пута ;

 

b)      оба чиниоца смањимо по 3 пута ;

 

c)      први чинилац увећамо 3 пута, а други смањимо 3 пута.

 

3. Производ  два  броја  је  400.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      први чинилац увећамо 4 пута, а други увећамо 5 пута;

 

b)      први чинилац смањимо 4 пута, а други смањимо 5 пута;

 

c)      први чинилац увећамо 4 пута, а други смањимо 5 пута;

 

d)      први чинилац смањимо 4 пута, а други увећамо 5 пута?

 

4. Количник  два  броја  је 100.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник увећамо 2 пута ;

 

b)      дељеник смањимо 2 пута ;

 

c)      делилац смањимо 2 пута ;

 

d)      делилац повећамо 2 пута ?

 

5. Количник  два  броја  је 100.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник и делилац увећамо 4 пута ;

 

b)      дељеник и делилац смањимо 4 пута ;

 

c)      дељеник увећамо 4 пута, а делилац смањимо 4 пута ;

 

d)      дељеник смањимо 4 пута, а делилац повећамо 4 пута ?

 

 

 

6. Количник  два  броја  је 300.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник увећамо 3 пута, а делилац увећамо 5 пута ;

 

b)      дељеник смањимо 3 пута, а делилац смањимо 5 пута ;

 

c)      дељеник увећамо 3 пута, а делилац смањимо 5 пута ;

 

d)      дељеник смањимо 3 пута, а делилац повећамо 5 пута ?

 

 

 


 

 

1.   Ако је a · b = 300, израчунај:

 

      (a · 5) · b = ___________________           a · (b · 2) = __________________

 

      a · (b : 3) = ___________________          (a : 6) · b = __________________

 

2.   Ако количник треба да остане исти, како ћеш променити:

 

     а) делилац, ако дељеник увећаш 5 пута? _________________________

 

     б) дељеник, ако делилац смањиш 4 пута? ________________________

 

3.   Користећи сталност количника као олакшицу, упиши број или знак који недостаје и израчунај.

 

      125 : 25 = ( ___ :   2  ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           750 : 50 = ( ___ :  10 ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           240 : 16 = ( 240     4  ) : (  16       4  ) = _____________________

 

           175 :  5  = ( 175     2  ) : ( 175      2  ) = _____________________

 

      4.     120 ученика трећег  и четвртог  разреда је подељено у две  екипе. Без рачунања одреди  колико би ученика било у свакој екипи ако је било:

 

           а) 4 пута мање ученика? ___________________________

 

           б) 3 пута више екипа? _____________________________

 


1.      Попуни таблице:

 

а) Зависност производа од чинилаца                                 б) Сталност производа

 

                                                                                

 

а ∙ б

96

132

                 

35

4

=

 

 (а ∙ 2) ∙ б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

∙ 2

 

: 2

 

 

а ∙ (б ∙ 5)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

(а : 4) ∙ б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

: 7

 

∙ 7

 

 

а ∙ (б : 3)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

=

 

 

                        

 

в) Зависност количника од дељеника и делиоца               г) Сталност количника

 

 

 

а : б

96

132

 

36

:

6

=

 

(а ∙ 3) : б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

: 3

 

:3

 

 

а ∙ (б ∙ 4)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

(а : 6) : б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

∙ 4

 

∙ 4

 

 

а : (б : 2)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 


1.   Ако је a · b = 120, израчунај:

 

      (a · 5) · b = ___________________           a · (b · 2) = __________________

 

      a · (b : 3) = ___________________          (a : 4) · b = __________________

 

2.   Ако количник треба да остане исти, како ћеш променити:

 

     а) делилац, ако дељеник увећаш 6 пута? _________________________

 

     б) дељеник, ако делилац смањиш 5 пута? ________________________

 

3.   Користећи сталност количника као олакшицу, упиши број или знак који недостаје и израчунај.

 

      125 : 25 = ( ___ :   2  ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           750 : 50 = ( ___ :  10 ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           240 : 16 = ( 240     4  ) : (  16       4  ) = _____________________

 

           175 :  5  = ( 175     2  ) : ( 175      2  ) = _____________________

 

      4.   228 ученика петог и шестог разреда је подељено у четири екипе. Без рачунања одреди  колико би ученика било у свакој екипи ако је било:

 

           а) 4 пута мање ученика? ___________________________

 

           б) 2 пута више екипа? _____________________________

 


1.  Ако је а · b = 280, израчунај:

 

     (a · 2) · b = ____________                     (a : 4) · b = ________________

 

     a · (b: 2) = ____________                      a · (b · 3) = ________________

 

    2.  Производ два броја је 214. Без рачунања одговори шта ће се десити са производом 

 

         ако се један чинилац увећа 3 пута, а други смањи 3 пута? ______________________

 

    3.  Израчунај користећи сталност производа као олакшицу.

 

         26 · 20 = ( ___· ___ ) · (  20  : ___ ) = ___________________________________

 

         24 · 25 = ( ___ :   4  ) · ( ___ · ___ ) = ___________________________________

 

         50 · 34 = ( ___ · ___ ) · ( ___ :   2  ) = ___________________________________

 

          148 · 5 =  ( ___ :   2  ) · ( ___ · ___ ) = ___________________________________

 

    4.  Павле је поређао у 4 албума по 60 сличица.

 

         Колико сличица је имао Павле? __________________

 

         Колико сличица би имао да је било 2 пута мање албума?_______________

 

Колико сличица би имао да је у сваки албум могло да стане 3 пута мање сличица? ____

 

 

 


 

 

 

 

1. Израчунај обим правоугаоника чије су странице а = 1 dm, b = 8 cm.

 

 

 

2. Обим правоугаоника је 78 cm, а страница b = 16 cm. Израчунај страницу а.

 

 

 

3. Марко је купио 78 метара жице. Колико му метара жице недостаје да огради двориште облика квадрата чија је дужина 17 метара?

 

 

 

4. Виноград облика правоугаоника треба оградити двоструком оградом. Колико је метара ограде потребно ако је дужина винограда 27 метара, а ширина 19 метара?

 

5. Израчунај обим квадрата чија је страница а = 3 cm 5 mm.

 

 

 

6. Израчунај обим правоугаоника чије су странице а = 1 dm, b = 8 cm.

 

 

 

7. Обим квадрата је 12 cm. Израчунај страницу и нацртај квадрат помоћу лењира и шестара.

 

 

 

8. Обим правоугаоника је 78 cm, а страница b = 16 cm. Израчунај страницу а.

 

 

 

9. Марко је купио 78 метара жице. Колико му метара жице недостаје да огради двориште облика квадрата чија је дужина 17 метара?

 

 

 

10. Виноград облика правоугаоника треба оградити двоструком оградом. Колико је метара ограде потребно ако је дужина винограда 27 метара, а ширина 19 метара?

 

11. Нацртај правоугаоник чији је обим 10cm ако знамо да је   a = 4cm

 

 

 

 

 


1.      Помоћу квадратне мреже нацртај правоугаоник који има укупно 16 квадратића.

 

2.      Нацртај правоугаоник и квадрат са заједничком страницом.                                   

 

3.      Помоћу лењира и троугаоника нацртај правоугаоник чија је дужина 5cm, а ширина два пута мања.

 

4.      Нацртај квадрат чија је страница 40 mm.

   5. Помоћу лењира и шестара нацртај квадрат уписан у кружницу пречника 6 cm.                             


1.      Нацртај квадрат странице  cm и обележи га. 

 

 2.      Нацртај правоугаонок чија је дужа страница 45 mm, а краћа 25 mm.

 

 3.      Нацртај правоугаоник чија је дужа страница 5 cm, а краћа два пута мања.

 

 4.  Нацртај квадрат странице a = 4 cm и правоугаоник чија је дужа страница једнака       

 

     страници квадрата, а краћа је два пута мања.

 


1.Нацртај:

 

а) правоугаоник OPRS                                                       б) квадрат АВСD чија је страница

 

                                                                                                                                   а= 20mm

 


Поред тврдње која је тачна ставити  J, а ако је натачна L.

 

 

 

 1. Правоугаоник има све четири једнаке странице.
 2. Квадрат је правоугаоник.
 3. Темена се обележавају малим словима абецеде.
 4. Странице се обележавају малим словима абецеде.
 5. Суседне странице немају заједничко теме.
 6. Наспрамне странице немају заједничко теме.
 7. Четвороугао има четири угла.
 8. Квадрат је правоугаоник код кога су све странице једнаке.
 9. Шестоугао има четири угла.
 10. Правоугаоник има сва четири права угла.